Imprimer Envoyer

Назив                                          
Oпис                                                                                           

"Хераклеа Линкестис"

Хераклеја Линкестис е древен град којшто се наоѓа на јужната периферија на градот Битола, во подножјето на планината Баба. Името го носи името според Херакле, митскиот јунак и родоначалник на македонската кралска династија Аргеади, додека епитетот Линкестис со значење “Линкестидска”, доаѓа од називот на регионот Линкестида во кој се наоѓал градот. Градот бил основан во предримскиот период (во периодот на IV век п.н.е.), од страна на македонскиот крал Филип II Македонски. Денес на тлото на Хераклеја се пронајдени остатоци од повеќе сакрални објекти украсени со подни мозаици направени во opus sectile и во opus tessalatum, датирани во 5 и 6 век. Станува збор за малата базилика (А), цивилната базилика (B), големата базилика (C) и цеметријалната базилика (D) - сместена на околу 250 метри од централното градско подрачје на Хераклеја, покрај која се откиени ранохристијански и средовековни гробници, потоа портик на судницата од римско време (2 век в.н.е), терма од римско време (2 век в.н.е), театар од римско време (2 век в.н.е), епископска резиденција од ранохристијанско време (4 до 6 век), градска чешма од времето на Јустинијан (562). На негово место денес се одржуваат и разни културни манифестации. Отворен е за посета секој ден од 8 до 19 часот со претходна најава.


 

"Маркови Кули"

Месноста „Маркови Кули“ се издига над северниот дел на Варош и 5км од центарот на Прилеп. Претставува 120-180 висок рид од планините со длабоко седло.

Најстари остатоци - Со долгогодишните ископувања (од 1959 г. речиси непрекинато до денес) откриени се траги од предисториска населба; во раната антика тука израснала Керамија, обновена во доцната антика.

Средновековни остатоци - Обѕидието што денес се гледа на теренот потекнува од 13 и главно од 14 век.

Маркови Кули, сместен во гранитно-планинскиот комплекс, локалитет со културни слоеви од доцниот неолит до XIV век. Во природната целост формирана од четири врвови (Чардак, Крупник, Тапанче и Гребник), со неколку тераси, удолнини и седла, се наоѓаат остатоци од ѕидови и кули од еден исклучително голем тврдински комплекс. Според некои истражувања, Маркови Кули се вбројуваат, по просторот што го заземаат, меѓу петте најголеми тврдини на Балканскиот Полуостров.


 

Месноста "Кале Св. Спас"

Месноста „Кале, Св. Спас” лежи 1,2 км северозападно од Зрзе. Претставува мала тераса на планинските падини, на 220—250 м височина над работ на полето (1020 м н.м.).

Најстари остатоци. Во доцноантичко време околу терасата било подигнато обѕидие од камен со малтер. Правоаголниот простор, со големина 150 х 120 м (1,5 ха) им служел на околните сточари како збег, а потоа и како постојано живеалиште — укрепено село. На источниот дел била изградена ранохристијанска црква, чии распарчени мермерни украси лежат и денес наоколу (6 век). Повеќето монети најдени на тој простор потекнуваат од доцниот 4/6 век.

Средновековни остатоци. Во доцното средновековие терасата била повторно населена. Врз урнатините на старата базилика, во средината на 14 век била изградена нова црква (св. Преображение или св. Спас). Околу црквата биле подигнати придружни манастирски згради: конаци, амбари и други стопански простории. Старото обѕидие било обновено.


 

"Stibera"

Les archéologues appellent cette ville antique «Pompéi macédonien». C'est l'une des plus grandes villes antiques de Macédoine, et l'une des plus belles villes urbaines anciennes. Il est situé près du village Chepigovo, et ses restes se trouvent sur les slops sud de la colline Bedem (forteresse), où la rivière Blato coule dans la rivière Noire (Erigon). Dans ce domaine se trouvent des articles différents, des décorations en marbre, des statues et des bustes, y compris le statut de la déesse Tihe, qui est créé sur un piédestal avec une inscription. Le temple de cette ancienne ville était composé de hall et cella. Les murs ont été construits en pierre et mortier solides, et les fondations étaient solides et massives. La méthode de construction était typiquement romaine. Des bâtiments architecturaux creusés le plus suggestif est l'ancien gymnase, composé de deux bâtiments distincts: Héron avec sanctuaire, et Perstil avec hall d'entrée.

Les institutions nationales ont des activités de dépôt pour découvrir toute la localité et sa valorisation proprement dite.

Pour visiter Stibera vous devez venir au village Topolcani d'abord (situé sur l'autoroute Bitola - Prilep), et de Topolcani en utilisant la route locale pour aller au village Chepigovo, dans lequel l'environnement est situé cette ancienne ville de Stibera.


 


 


Социјални мрежи

Оваа публикација е изработена со помош од Европската унија. Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Регионална развојна агенција на Пелагонија - ПРЕДА, и во никој случај не треба да се сфатат како одраз на ставовите на ЕУ.
Македонски (Macedonian)French (Fr)English (United Kingdom)

Како до Пелагонија

Фото Албум

SPONSORS

Изработка ВИРТУС Студио Прилеп